GDPR2019-05-13T14:57:57+00:00

GDPR

Hantering av personuppgifter

För att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig behandlar vi nödvändig information om dig där det behövs. Från och med den 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss att du alltid kan känna dig trygg med hur vi behandlar Dina personuppgifter. B38 Sweden AB försäkrar att vi gör allt vi kan som företag för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, sörja för att de är korrekta, att de bara används för de ändamål som de har samlats in för och rensas när de inte längre behöver användas med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

B38 Sweden AB  behandlar din personuppgift lagenligt och stödjer denna behandling på följande rättsliga grunder:

  • Fullgöra avtal – behandlingen av personuppgift är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal
  • Fullgöra rättslig förpliktelse – krav att spara personuppgifter enligt lag som bokföringslagen
  • Berättigat intresse – nödvändig behandling av personuppgift där dina intressen, rättigheter och friheter inte väger tyngre.
  • Samtycke – behandlingar av personuppgifter där du lämnat ditt samtycke, ett samtycke som du när som helst kan återkalla.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas med stöd av flera rättsliga grunder.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal i vilket du är en del.

Dina personuppgifter som hanteras av B38 kan lämnas vidare till myndigheter om det efterfrågas genom lag.

B38 kan också lämna vidare personuppgifter till samarbetspartners då detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster och produkter från B38. Samarbetspartnern blir då personuppgiftsbiträde och alla behandlingar av dina personuppgifter de får göra regleras i ett avtal mellan B38 och partnern, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Ytterst är det alltid B38 som ansvarar för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till 3:e part, om det inte krävs för att vi skall kunna genomföra någon av ovanstående behandlingar.

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Det är syftet som avgör hur länge vi sparar dina personuppgifter och vi sparar dem aldrig längre än vi har rätt till. När vi inte längre har laglig grund att behandla dem gallras och raderas personuppgifterna. Eftersom personuppgifterna behandlas för olika syften, sparas de också olika lång tid.

Förutom rätten till information om hur vi behandlar personuppgifter har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade och varför. Du har också rätt att få dina uppgifter ändrade, raderade och begränsade.

Vill du ha information om vilka uppgifter om dig som finns registrerade eller få dina uppgifter ändrade, raderade eller begränsade ber vi dig göra detta skriftligt genom att skicka ett brev till nedanstående adress, som du undertecknar. Med detta brev ska det också följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person.

Vid frågor kontakta vårt personuppgiftsombud: personal@b38.se

B38 Sweden AB

Att: Personuppgiftsombud

Gustav III:s boulevard 1A

169 72 Solna

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens webbplats.

/Joakim Blomqvist, VD